O Nas

Władze związku

Dubrownik Piotr – przewodniczący – CT Tarnowskie Góry

Komisja Rewizyjna MZZ Rewidentów Taboru:

 • Rusinowski Marek - CT Katowice
 • Sobkowiak Mirosław - PR Poznań
 • Strąk Andrzej - KM Warszawa
 • Pisarek Grzegorz - CT Tarnowskie Góry
 • Zaremba Marek - CT Warszawa

Zarząd Krajowy MZZ Rewidentów Taboru:

 • Dubrownik Piotr – przewodniczący – CT Tarnowskie Góry
 • Kuropaś Marian - wiceprzewodniczący - IC Warszawa
 • Łukaszyk Aleksander – wiceprzewodniczący – PR Poznań
 • Miśtal Janusz – wiceprzewodniczący – CT Warszawa
 • Satyła Zbigniew– wiceprzewodniczący – KM Warszawa
 • Bielicz Tomasz – sekretarz – CT Lublin
 • Nowakowski Marian – skarbnik – CT Katowice
 • Chornicki Krzysztof – członek – KM Warszawa
 • Jasek Marek - członek – KM Warszawa
 • Lewaszow Jerzy - członek – CT Poznań
 • Łubiński Witold - członek – IC Kraków
 • Makuch Jarosław- członek – IC Gdynia
 • Pietraszuk Wojciech - członek – PR Lublin
 • Rzeźnik Mirosław- członek – CT Lublin
 • Śnitko – Satyła Ewa – członek – KM Warszawa
 • Skowronek Andrzej - członek – CT Tarnowskie Góry
 • Walachnia Waldemar - członek – PR Kielce
DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW MZZ REWIDENTÓW TABORU

Cele i zakres działania

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru zrzesza pracowników następujących spółek:

 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • PKP Cargo S.A.
 • PKP Intercity S.A.
 • Koleje Mazowieckie, Sp. z o.o.
Wbrew sugestii zawartej w nazwie związku, organizacja zrzesza nie tylko pracowników rewizji technicznej lecz również przedstawicieli pozostałych grup zawodowych zatrudnionych w PKP, m.in. maszynistów, manewrowych, odprawiaczy pociągów, rewidentów taboru, konduktorów, jak i pracowników administracji.
Celem Związku jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów pracowników zrzeszonych w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Rewidentów Taboru w zakresie warunków pracy i płac, a także warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, jak również reprezentowanie Związku i jego członków wobec przedstawicieli organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców oraz innych organizacji zawodowych i społecznych.

Szczegółowymi celami MZZRT są:

 • zapewnienie stosowania polityki racjonalnego zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 • kształtowanie oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu płac, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i ich rodzin,
 • kształtowanie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,
 • zapewnianie odpowiedniego czasu wypoczynku,
 • zapewnianie świadczeń chorobowych, emerytalno-rentowych i innych,
 • kształtowanie etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz zapewnienie przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji rozwoju spółek kolejowych oraz harmonizowanie działania spółki z interesami pracowników w duchu dialogu społecznego,
 • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników,
 • reprezentowanie interesów członków związku wobec pracodawcy oraz innych podmiotów,
 • zrzeszenie osób, których cel i wartości skupiają się wokół szeroko pojętego dobra pracowników, w tym w szczególności poprawy warunków pracy i płacy.