16 listopada 2022r. związki zawodowe działające w PKP Intercity podpisały z zarządem spółki porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty 3 października 2022 r

Porozumienie zakłada wypłatę 3500 zł brutto jednorazowej gratyfikacji proporcjonalnie do wymiaru etatu każdemu z pracowników, która ma zostać wypłacona do 10 grudnia tego roku.

Spółka wdroży podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika wynagradzanego według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP Intercity w dwóch transzach. Pierwsza transza od 1 stycznia 2023 roku w wysokości 500 zł, a druga transza od 1 lipca przyszłego roku ma wynieść 200 zł. Podwyżka wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych wg. "wskaźnika" wyniesie odpowiednio w dwóch transzach: od 1 stycznia 2023 roku w kwocie 850 zł i od 1 lipca 2023 roku w kwocie 350 zł.

Międzyzakładowy Związków Zawodowych Rewidentów Taboru   reprezentowali Piotr Dubrownik i Sławomir Lechniak.

Porozumienie kończące spór zbiorowy_16.11.2022.pdf

Pożegnanie Grzegorza Pęczara

03 września 2021r. w Muszynie odbyła się uroczyste pożegnanie z pracą zawodową kolegi Grzegorza Pęczara.
Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji przejścia na emeryturę!
Dziękujemy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie, za rzetelne i solidne wykonywanie wszystkich powierzonych obowiązków.
Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowym etapie życia,
a także spełnienia wszystkich marzeń i upragnionego odpoczynku.
Zarząd Krajowy MZZ Rewidentów Taboru
 

Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy MZZ Rewidentów Taboru

Zarząd Krajowy informuje, iż Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy MZZ Rewidentów Taboru, który odbył się  w O.W.  ,, Galicya” w Krynicy-Zdrój dn. 04, 05, 06 grudzień 2019 r.  wybrał władze na kadencję od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2025r. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano następujące władze:

Zarząd Krajowy MZZ Rewidentów Taboru :

 1. Dubrownik Piotr – przewodniczący CT Tarnowskie Góry
 2. Gołębiowski Piotr – wiceprzewodniczący CT Lublin
 3. Lechniak Sławomir - wiceprzewodniczący IC Warszawa
 4. Łukaszyk Aleksander – wiceprzewodniczący PR Poznań
 5. Satyła Zbigniew - wiceprzewodniczący KM Warszawa
 6. Skowronek Andrzej – sekretarz CT Tarnowskie Góry
 7. Nowakowski Marian – skarbnik CT Katowice
 8. Buras Sławomir - członek zarządu PR Rzeszów
 9. Chornicki Krzysztof – członek zarządu KM Warszawa
 10. Gut Tadeusz– członek zarządu CT Warszawa
 11. Kania Janusz – członek zarządu KM Warszawa
 12. Lewaszow Jerzy – członek zarządu CT Poznań
 13. Łubiński Witold -– członek zarządu IC Kraków
 14. Makuch Jarosław – członek zarządu IC Gdynia
 15. Rurarz Akadiusz – członek zarządu PR Kielce
 16. Śnitko -Satyła Ewa – członek zarządu KM Warszawa

Komisja Rewizyjna MZZ Rewidentów Taboru :

 1. Rusinowski Marek – przewodniczący CT Katowice
 2. Pisarek Grzegorz - wiceprzewodniczący CT Tarnowskie Góry
 3. Biały Sławomir – członek PR Poznań
 4. Jastrzębski Szczepan - członek KM Warszawa
 5. Solpa Marek - członek CT Warszawa

Sąd Koleżeński MZZ Rewidentów Taboru :

 1. Jeruzel Anna - przewodnicząca PR Poznań
 2. Kowieski Piotr – wiceprzewodniczący CT Warszawa
 3. Król Michał - członek KM Warszawa
 4. Nogas Mieczysław - członek IC Warszawa
 5. Pęczar Grzegorz - członek CT Katowice

 

W PKP Cargo podpisano porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Podpisaniem porozumienia, w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w roku 2019 zakończyło się spotkanie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP Cargo S.A., które odbyło się 19 czerwca 2019 roku.

Porozumienie, które zawarto w dniu 19 czerwca 2019 r. kończy proces negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki PKP Cargo S.A. oraz pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo.

W wyniku negocjacji strony ustaliły, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

 1. dla pracowników PKP Cargo S.A. wynagradzanych na podstawie ZUZP wliczonych do stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r. zostaną przyznane środki finansowe na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 220 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat). Środki na pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na poziomie budżetu Spółki.
 2. dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały Zarządu Spółki PKP Cargo S.A. nr 498/2012 (z późn. zm.) wliczonych do stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 roku zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywidualnego wskaźnika pracownika i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 roku. Dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 40 zł brutto, średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).

Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w zakładach Spółki zostaną ustalone w konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi. Podwyżki powinny uwzględniać m.in. indywidualne osiągnięcia pracowników, jakość i efektywność wykonywanych prac, doświadczenie, brak kar porządkowych.

W odniesieniu do pracowników objętych ZUZP indywidualna podwyżka wynagrodzenia nie może być niższa niż 150 zł i wyższa niż 300 zł. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość podwyżki wynagrodzenia będzie ustalona z zachowaniem zasady proporcjonalności.

Pracownicy, wobec których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy nie zachowują prawa do podwyżki wynagrodzeń.

Strony podpisanego Porozumienia, mając na uwadze bieżącą sytuację Spółki oraz jej wyniki finansowe, podejmą we wrześniu 2019 r. rozmowy na temat możliwości dodatkowych wypłat środków finansowych dla pracowników w 2019 roku.

Strony podpisanego Porozumienia rekomendują wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w Spółkach Grupy PKP Cargo na analogicznych zasadach jak w niniejszym Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną Spółek z Grupy PKP Cargo.

Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń według zasad określonych w podpisanym Porozumieniu jest równoznaczne z realizacją przez PKP Cargo S.A. zobowiązana dotyczącego corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników za rok 2019.

Program pilotażowej premii w PKP CARGO S.A.

30 października 2018r. Zarząd PKP CARGO S.A. zawarł ze związkami zawodowymi w sprawie uruchomienia pilotażowego programu premii zadaniowej za IV kwartał 2018r. Spółka oszacowała , że przy pełnej realizacji założonych celów , wartość wypłaconej premii wyniesie 29,3 mln zł.
Dodatkowo , realizując postanowienia z 15 czerwca 2018r. strony ustaliły , że o ile potwierdzą się szacunkowe wyniki grupy PKP CARGO S.A za 9 miesięcy zwiększeniu ulegnie wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. 
Poniżej treść Porozumienia.

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

 W dniu 25 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o związkach zawodowych. Po ponad 3 latach od wygrania przez OPZZ sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, w życie wreszcie wejdą zmiany pozwalające wszystkim osobom świadczącym pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, tworzyć związki zawodowe i przystępować do nich. Setki tysięcy osób w Polsce, wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych będzie miało prawo skuteczniejszej obrony swoich praw i interesów, co z pewnością wpłynie na podwyższenie standardów i warunków wykonywanej pracy.

  

Czytaj więcej

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW KOLEI MAZOWIECKICH

Kompromisem zakończyło się spotkanie Zarządu Spółki “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, dotyczące ustalenia zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2018 r., w siedzibie Spółki.

Czytaj więcej

POROZUMIENIE PŁACOWE W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O.O.

10 kwietnia zakończyły się mediacje pomiędzy zarządem spółki Przewozy Regionalne a organizacjami związkowymi. Strony osiągnęły porozumienie uwzględniające dobro pracowników i możliwości finansowe spółki.

    Rozmowy pomiędzy zarządem spółki a organizacjami związkowymi trwały od stycznia 2018 r. Ze względu na trwający proces restrukturyzacji wszelkie decyzje finansowe musiały być podejmowane rozważnie. Strony osiągnęły porozumienie, na mocy którego zostanie wprowadzony pakiet zmian finansowych dla pracowników, a tym samym nie dojdzie do zapowiadanego ewentualnego strajku. Kolejne rozmowy płacowe mają się odbyć w I połowie maja 2019 r.

Porozumienie kończące spór zbiorowy 10 kwietnia 2018.pdf

Niższe podatki od świadczeń z ZFŚS i od związków zawodowych.

Przez kilka ostatnich lat kolejne rządy robiły wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć rolę i znaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Najpierw zamrożono odpis na zakładowy fundusz, w wyniku czego do dziś nie można finansować wielu zadań o charakterze socjalnym. Następnie podniesiono próg, od którego istnieje obowiązek tworzenia przez pracodawcę ZFŚS, z 20 do 50 pracowników. Znacząco ograniczyło to liczbę podmiotów, w których funkcjonuje fundusz i pogorszyło sytuację pracowników.

Czytaj więcej

Zmiany w ZUZP w PKP CARGO S.A

W załączeniu przedstawiamy zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna wprowadzone Protokołami dodatkowymi nr 10 i 11 do Układu, wpisane do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej

Porozumienie płacowe podpisane.

26 czerwca 2017 r. Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze stroną związkową w sprawie podwyzek płacowych pracownikow. Poniżej zamieszczamy trść porozumienia:

Czytaj więcej

Podwyżki płacowe w PKP CARGO

Związki Zawodowe w trakcie spotkania z Zarządem PKP CARGO S.A. w dniu 23 marca podpisały i wręczyły Zarządowi wniosek o podwyżkę wynagrodzeń od 1 maja 2017 roku. Poniżej przedstawiamy przekazany wniosek.

Czytaj więcej