Niższe podatki od świadczeń z ZFŚS i od związków zawodowych.

Przez kilka ostatnich lat kolejne rządy robiły wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć rolę i znaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Najpierw zamrożono odpis na zakładowy fundusz, w wyniku czego do dziś nie można finansować wielu zadań o charakterze socjalnym. Następnie podniesiono próg, od którego istnieje obowiązek tworzenia przez pracodawcę ZFŚS, z 20 do 50 pracowników. Znacząco ograniczyło to liczbę podmiotów, w których funkcjonuje fundusz i pogorszyło sytuację pracowników.

OPZZ od 6 lat upomina się o odmrożenie wysokości odpisu na ZFŚS. Choć rząd zapowiedział utrzymanie zamrożenia także w kolejnym roku, Sejm nie podjął jeszcze w tej sprawie ostatecznej decyzji. OPZZ, chcąc wpłynąć na kształt stanowionego prawa, zorganizowało akcję wysyłania apelu do rządu o odmrożenie odpisu.

Niezależnie od tego OPZZ konsekwentnie domaga się podniesienia kwotowego limitu zwolnień podatkowych dotyczących środków wypłacanych z ZFŚS i funduszy związków zawodowych oraz wprowadzenia nowych zwolnień np. w zakresie składek związkowych. Kwoty zwolnień podatkowych nie były zmieniane od wielu lat i pozostają na skandalicznie niskim poziomie. Na przykład zwolnienie z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej organizacji związkowej do kwoty 638 zł zostało wprowadzone w 2009 r. i wówczas stanowiło połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 2009. Obecny limit zwolnienia w wysokości 380 zł dotyczący wartości świadczeń rzeczowych wprowadzono z kolei w 2002 r. W tym przypadku kwota ta również stanowiła połowę ówczesnej płacy minimalnej.

Rząd, co prawda, twardo stoi na stanowisku, że odmrożenie odpisu na ZFŚS nie jest na razie możliwe, ale dał się przekonać w innej sprawie tj. opodatkowania świadczeń otrzymywanych z ZFŚS i funduszy związków zawodowych. Nasza determinacja przynosi oczekiwane rezultaty. W 2018 roku zostały podniesione limity zwolnień, który uprawniają do skorzystania z nieopodatkowanych świadczeń z ZFŚS i funduszy związków zawodowych. W ramach prac nad zmianą przepisów prawa podatkowego Sejm podniósł limit niektórych zwolnień podatkowych zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to, w szczególności:

  • zapomóg wypłacanych z funduszu organizacji związkowej – pkt 9a (z 638 zł do 1000 zł, tj. do wysokości 50% płacy minimalnej);
  • diet z tytułu pełnienia funkcji obywatelskich lub społecznych – pkt 17 (z 2280 zł do 3000 zł);
  • świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS i funduszy związków zawodowych – pkt 67 (z 380 zł do 1000 zł, tj. do wysokości 50% płacy minimalnej);
  • świadczeń na żłobki i przedszkola, które nie są finansowane z ZFŚS – pkt 67b (odpowiednio z 400 zł i 200 zł do 1000 zł, tj. do wysokości 50% płacy minimalnej);
  • dofinansowania do wypoczynku dzieci ze źródeł innych niż ZFŚS – pkt 78 lit. b (z 760 zł do 2000 zł, tj. do wysokości płacy minimalnej). 

W odniesieniu do niektórych dochodów zostaną całkowicie zlikwidowane limity zwolnień, np. w stosunku do:

  • zapomóg z tytułu wypadków losowych otrzymywanych z ZFŚS i funduszy związków zawodowych – pkt 26 (obecnie 2280 zł). Jeśli zapomogi te będą finansowane z innych źródeł, zwolnienie będzie obowiązywało do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;
  • świadczeń od zakładu pracy i związków zawodowych na rzecz emerytów lub rencistów – pkt 38 (obecnie 2280 zł);
  • świadczeń dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów z ZFŚS – pkt 92 (obecnie 2280 zł). Jeśli świadczenia te będą finansowane z innych źródeł, zwolnienie będzie obowiązywało do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł.

Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie z pewnością poprawa sytuacji ekonomicznej pracowników, szczególnie w sytuacji, gdy zgodnie z zapowiedzią rząd utrzyma zamrożenie odpisu na ZFŚS w 2018 roku