Skorzystaj z ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności materialnej pracowników za straty wyrządzone pracodawcy.

Organizacje członkowskie MZZ Rewidentów Taboru oferują członkom związku zawodowego możliwość skorzystania z ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności materialnej pracowników za straty wyrządzone pracodawcy oraz ubezpieczenia w przypadku zawieszenia pracownika w czynnościach lub utracie prawa do wykonywania zawodu.

Ubezpieczyciel (PZU S.A.) zobowiązuje się pokryć straty spowodowane przez pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych do wysokości 7000 złotych, a w przypadku straty w wynagrodzeniu za pracę spowodowaną zawieszeniem w czynnościach lub utratą prawa do wykonywania zawodu ubezpieczyciel pokryje różnicę w wynagrodzeniu do kwoty 5000 złotych.

Proponujemy skorzystać z tej formy ubezpieczenia, ponieważ w ostatnim czasie pracodawcy często wykorzystują możliwości odzyskania części strat (do wysokości wartości trzech wynagrodzeń) spowodowanych przez pracowników po podczas wykonywania obowiązków służbowych np. uszkodzenie taboru, infrastruktury itp. Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest przynależność do organizacji związkowej zrzeszonej w MZZ Rewidentów Taboru i wypełnienie deklaracji ubezpieczenia.