PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW KOLEI MAZOWIECKICH

Kompromisem zakończyło się spotkanie Zarządu Spółki “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, dotyczące ustalenia zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2018 r., w siedzibie Spółki.

Otwierając spotkanie Pracodawca przypomniał propozycję zasad podziału środków na podwyżkę wynagrodzeń przedstawioną stronie społecznej drogą mailową w dniu 27.07.2018 r. (pisaliśmy o tym tutaj). Pracodawca podtrzymał propozycję podwyżki średnio 250 zł do uposażenia zasadniczego od 1 lipca 2018 r.

Strony osiągnęły porozumienie ustalając:

Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń średnio 250 zł netto do uposażenia zasadniczego od 1 lipca 2018 r.;

Ww. kwota zostanie pomniejszona o 15 zł, z przeznaczeniem na tzw. “fundusz solidarnościowy” pozostający w dyspozycji Zarządu z przeznaczeniem na zniwelowanie dysproporcji płacowych w Spółce.

Pozostała kwota w wysokości 235 zł średnio do uposażenia zasadniczego na osobę zostanie przekazana do komórek organizacyjnych Spółki z podziałem na grupy zawodowe i zostanie rozdzielona według następujących zasad:

- każdy pracownik Spółki zatrudniony przed 1 lipca 2017 r. ma zagwarantowane minimum podwyżki wynagrodzeń w wysokości 150 zł netto do wynagrodzenia zasadniczego,-

- każdy pracownik zatrudniony po 1 lipca 2017 r. ma zagwarantowane minimum podwyżki w wysokości 50 zł netto do wynagrodzenia zasadniczego,

- pozostałą kwotę w ramach awansu przyznawać będą kierownicy komórek organizacyjnych przy udziale bezpośrednich przełożonych a następnie przedstawiać tak rozdzielone kwoty do akceptacji zarządowi,

- pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości proporcjonalnej do wysokości swojego etatu,

- przy podziale kwot podwyżki wynagrodzeń Pracodawca weźmie pod uwagę osoby, które sprzedały uprawnienia do urlopu dodatkowego.

Pracodawca zobowiązuje się do udostępnienia wglądu związkom zawodowym, w wysokość przyznanych podwyżek pracownikom zrzeszonym w organizacjach związkowych.

Pracodawca podtrzymuje deklarację spotkania w listopadzie 2018 r. w celu kontynuowania rozmów dotyczących ewentualnego wzrostu wynagrodzeń. Spotkanie zostanie zorganizowane po wcześniejszym dokonaniu analizy skutków wprowadzonej podwyżki wynagrodzeń.

Pracodawca zobowiązał się, w możliwie najkrótszym terminie, przedstawić stronie społecznej propozycję zmian do ZUZP związaną z zasadami wynagradzania pracowników Spółki.