O Nas

Władze związku

Dubrownik Piotr – przewodniczący – CT Tarnowskie Góry

Komisja Rewizyjna MZZ Rewidentów Taboru:

 • Rusinowski Marek – przewodniczący CT Katowice

 • Pisarek Grzegorz - wiceprzewodniczący CT Tarnowskie Góry

 • Biały Sławomir – członek PR Poznań

 • Jastrzębski Szczepan - członek KM Warszawa

 • Solpa Marek - członek CT Warszawa

Zarząd Krajowy MZZ Rewidentów Taboru:

 • Dubrownik Piotr – przewodniczący CT Tarnowskie Góry

 • Gołębiowski Piotr – wiceprzewodniczący CT Lublin

 • Lechniak Sławomir - wiceprzewodniczący IC Warszawa

 • Łukaszyk Aleksander – wiceprzewodniczący PR Poznań

 • Satyła Zbigniew– wiceprzewodniczący KM Warszawa

 • Skowronek Andrzej - sekretarz CT Tarnowskie Góry

 • Nowakowski Marian – skarbnik CT Katowice

 • Buras Sławomir - członek zarządu PR Rzeszów

 • Chornicki Krzysztof – członek zarządu KM Warszawa

 • Gut Tadeusz– członek zarządu CT Warszawa

 • Lewaszow Jerzy - członek zarządu CT Poznań

 • Łubiński Witold - członek zarządu IC Kraków

 • Makuch Jarosław- członek zarządu IC Gdynia

 • Rurarz Akadiusz – członek zarządu PR Kielce

 • Śnitko – Satyła Ewa – członek zarządu KM Warszawa

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW MZZ REWIDENTÓW TABORU

Cele i zakres działania

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru zrzesza pracowników następujących spółek:

 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • PKP Cargo S.A.
 • PKP Intercity S.A.
 • Koleje Mazowieckie, Sp. z o.o.
Wbrew sugestii zawartej w nazwie związku, organizacja zrzesza nie tylko pracowników rewizji technicznej lecz również przedstawicieli pozostałych grup zawodowych zatrudnionych w PKP, m.in. maszynistów, manewrowych, odprawiaczy pociągów, rewidentów taboru, konduktorów, jak i pracowników administracji.
Celem Związku jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów pracowników zrzeszonych w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Rewidentów Taboru w zakresie warunków pracy i płac, a także warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, jak również reprezentowanie Związku i jego członków wobec przedstawicieli organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców oraz innych organizacji zawodowych i społecznych.

Szczegółowymi celami MZZRT są:

 • zapewnienie stosowania polityki racjonalnego zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 • kształtowanie oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu płac, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i ich rodzin,
 • kształtowanie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,
 • zapewnianie odpowiedniego czasu wypoczynku,
 • zapewnianie świadczeń chorobowych, emerytalno-rentowych i innych,
 • kształtowanie etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz zapewnienie przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji rozwoju spółek kolejowych oraz harmonizowanie działania spółki z interesami pracowników w duchu dialogu społecznego,
 • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników,
 • reprezentowanie interesów członków związku wobec pracodawcy oraz innych podmiotów,
 • zrzeszenie osób, których cel i wartości skupiają się wokół szeroko pojętego dobra pracowników, w tym w szczególności poprawy warunków pracy i płacy.